Сіз кеңінен іздестіру парағына қайта жөнелтілесіз

Last number


Pull articles
01 Қазақстан Республикасындағы ядролық материалдарды есепке алу және бақылау саласындағы құқықтық реттеу
02 Қазақстандағы көмір құрамында кездесетін минералдарды мессбауэрлық зерттеу
03 12Х18Н10Т, AISI 316 және AISI 304 аустениттік тоттанбайтын болаттардағы ионды-индукцияланған құрылымдық-фазалық түрленулер
04 Жер сілкінісін болжау үшін ғарыш мюондарының ену қабілетін пайдалану
05 Гибрид ионизациялық калориметер әдісімен ғарыш сәулелерінің өзара әрекеттесуін зерттеу
06 Кадмий экраны бар сәулелендіру құрылғысында нейтрондар ағынының тығыздығын биіктігі бойынша таралуын зерттеу
07 «EAGLE» эксперименттік стендінің ақпараттық – басқару жүйелерін жаңғырту
08 БН-350 реакторында сәулелендірілген 12Х18Н10Т аустенитті болаттың ісінуіне, магниттенуіне және коррозияға төзімділігіне радиациядан кейінгі күйдірулердің әсері
09 Плазмалық-үстіртін әсерлерді зерттеудегі плазмалық-шоқты қондырғылы еліктегіш стендтің ролі
10 Сызықты үдеткіш бойынша шолу
11 Күйдіруден кейінгі керамиканың құрылым-фазалық алмасуын зерттеу
12 Реакторлық технологиялардың салыстырмалы талдауы
13 Гибридті жылдам-жылу реакторын құру туралы
14 Жер төңірегіндегі кеңістікте күн сәулелеік зымырандық қозғалтқыш
15 Иондар үдеткіштерін пайдалануы бар синтез реакторлары
16 Роторлы-жапырақты қозғалтқыштарды авиацияда қолдану
17 Детонациялық әдіспен цирконий оксиді және алюминий оксиді негізінде жылудан қорғағыш жабын алу
18 ИВГ.1М реакторының жылутасымалдағышты салқындатқыш жүйесін монтаждау сапасын бағалау
19 БН-350 реакторының пайдаланылған ТВС материалының ұзақ уақыт сақтау процесіндегі жай-күйі
20 Empyrean дифрактометрінде үлгілердің рентген құрылымдылық фазалық талдау әдістемесінің біршама аспектілері
21 Электрондық сәулелену кезіндегі титан нитриді жабындарының модификациясы
22 «Балапан» алаңындағы ұңғымаларда жерасты ядролық сынақтар өткізілген аумақта топырақтың агрегаттық фракциялары бойынша жасанды радионуклидтердің таралуы

Соңғы қосылған мақалалар

Пироэлектрик детектор негізінде КТМ токамакты іске қосу үшін плазманың радиациялық жоғалтуларын диагностикалау

Электр өрісі ықпалында заттекер жылыстауын модельдеу

Фракциялардың ірілігінен таужыныстардың сіңіру қабілетінің тәуелділігін бағалау

Электр өрісі ықпалында су ерітінділердің меншікті электр кедергісі өзгерілуі

Аумақ беті бұзылу қарқындылығы бойынша Семей сынау полигонын аудандау

Байтілес учаскесіндегі соғыс штольнялардың су ағымынан радионуклидтер түзілуіне бедердің ықпалы

Жиі жарияланатын авторлар