Іздеу параметрлерін таңдаңыз


Төмен температурада (80°С) бүлдіретін 5 сна дозаға дейін ВВР-К реакторында сәулелендірілген, 12Х18Н10Т болатының босату кезіндегі микроқұрылымының, қаттылығының және магниттік қасиеттерінің өзгеруі

Авторы: Максимкин Олег Прокофьевич, Цай Кира Викторовна

Ключевые слова: сталь, облучение, петли Франка

PDF жүктеу

450–950°С температуралар аралығында пост-радиациялық изохронды босатуға (1 сағат) ұшыратылған және 80°С кезінде 5 снаға дейін сәулелендірілген (ВВР-К реакторының белсенді зонасының автоматты реттеу өзегінің жадығаты) аустенитті тотықпайтын 12Х18Н10Т болатының микроқаттылығы мен магниттелгендігін өлшеу арқылы жарықтүсіруші электронды микроскопия әдістерімен зерттеді. Термиялық әсердің негізінде пайда болған сәулелендірілген болаттың (black dots негізіндегі ұсақ ақаулардың және Франк ілмектерінің
ансамблі) жіңішке құрылым эволюциясының ерекшеліктері айқындалды, оларды өз кезегінде жадығаттың магниттелгендігінің шамасының өзгеруімен салыстырды. Салыстырмалы төмен температуралар (≤300°С) мен дозаларда (<20 сна) сәулелендіру кезіндегі ε→α-фазалық түрлену жүрісі үрдісінде ферромагнитті α-фазаның туындауы мүмкін, белгілі бір мөлшердегі Франк ілмектері (15–20 нм) аустенитті болаттың сәулелендіру және босатудан туындаған магнетизм индукциясының таратушысы болып табылады деген болжам жасалды.

Сәулелендірілген аустенитті тотықпайтын 12Х18Н10Т болатының пластикалық деформациясының шектелуі туралы

Авторы: Максимкин Олег Прокофьевич, Такиева Айжан Мусагалиевна

Ключевые слова: сталь, облучение, деформация, мартенсит

PDF жүктеу

Сәулелендірілмеген және нейтрондармен сәулелендірілген 12Х18Н10Т болат үлгілеріндегі шектелген пластикалық ағымдардың ерекшеліктері деформациялық микрокалориметрия және механикалық сынаулар әдістерін қолдану арқылы зерттелді. Мартенситті γ→α-түрленуінің өтуімен байланысты, мойын эволюциясының механизмдері айқындалды.

Деформация және деформациядан кейінгі күйдірулер нәтижесінде 12X18H10T аустениттік болаттың фазалық құрамы мен беріктік қасиеттерінің өзгерістері

Авторы: Цай Кира Викторовна, Рофман О.В., Отставнов М.А., Цай Кира Викторовна, Отставнов М.А., Рофман О.В.

Ключевые слова: облучение, нержавеющая сталь, 12Х18Н10Т

PDF жүктеу
Сәулелендірілмеген және нейтрондармен сәулелендірілген, 300–800 °C температуралар ауқымында төмен температуралы деформация және деформациядан кейінгі күйдіруге ұшыраған 12X18H10T аустениттік тоттанбайтын болаттың фазалық құрамы мен механикалық қасиеттерінің өзгеруі бойынша эксперименттік нәтижелер талқылануда. Деформация және күйдіру арқылы мартенситті α'-фазаның пайда болуы мен өсу ерекшеліктері зерттелді. Болаттың микроқаттылық шамасының α'-фазаның мөлшерінен тәуелділігі қарастырылды. 

Ішкі эластикалық сипаттамаларды механикалық және ең жоғалған реликсациялардың маңғының нейтрондары және астенитикалық жүргізу электраларының маңнатикалық қызметінің өзгеруі

Авторы: Максимкин Олег Прокофьевич, Отставнов М.А., Мережко М.С., Максимкин Олег Прокофьевич

Ключевые слова: облучение, 12Х18Н10Т

PDF жүктеу
Аустениттік никель-хромдық болаттардағы кернеу релаксациялық процестеріне нейтронды және электронды сәулелену ықпалы және де температуралық әсерлері зерттелінді. Криогенді температураларда деформацияланған және 400 °C температура диапазонында жанған, сәулеленген үлгілердегі ферромагниттік фазаның көлемінің өсу эффектісі анықталды.

Электрондық сәулелену кезіндегі титан нитриді жабындарының модификациясы

Авторы: Журерова Л., Рахадилов Бауыржан Корабаевич, Кенесбеков А.Б., Кожанова Р.

Ключевые слова: облучение, микротвердость, TiN

PDF жүктеу
Аталған жұмыста термиялық және электрондық сәулелену кезіндегі титан нитриді (TiN) жабындарының құрылымдық және фазалық өзгерістерін зерттеудің эксперименттік нәтижелері берілген. Жабындық үлгілерді үздіксіз электрондық сәулелендіру ЭЛВ-4 үдеткішінде жүргізілді. 1,3 МэВ электрондар энергиясымен және 0.52·1019 e − /см2 интегралды сәулелену дозасымен электрондық сәулелендіру TiN жабындары микроқаттылығының 20%-ға артуына әкелетіні анықталды. Жоғарыда көрсетілген режимдерде электрондық сәулеленуден кейін жабынның микроқаттылығын арттырудың негізгі факторы жаңа фазалардың, атап айтқанда Co2Ti интерметаллидінің пайда болуы болып табылатындығы анықталды.

Литий ККЖ ИВГ.1М реакторында сәулелендіру кезінде 3H, 4He атқарым жылдамдықтарының және энергиясын бөлудің есептік бағалаулары

Авторы: Скаков М.К., Кульсартов Т.В., Понкратов Ю.В., Прозорова И.В., Тажибаева И.Л., Кульсартов Т.В.

Ключевые слова: облучение, ИВГ 1.M, литий, реактор, КПС

PDF жүктеу
Мақалада литий ККЖ үлгілерін сәулелендіру үшін ампульдік құрылғының негізгі параметрларын таңдау бойынша есептік зерттеулердің нәтижелері; литий ККЖ ИВГ.1М реакторында сәулелендіру кезінде тритий және гелий иондарының атқарымдар жылдамдықтарын және энергияны бөлуді бағалау келтірілді. Жұмыстың маңыздылығы плазмаға айналдырылған материал ретінде келешек ТЯР литийді пайдалану келешектерімен келісілген. Осы жұмыс қазіргі токамактарда ККЖ пайдаланумен литий технологияларын ілгері бастыруға мүмкіндік береді және келешек термоядролық энергияның демонстрациялық және коммерциялық көздерін жобалау негіздерін дамытуға бағытталған. Жұмыс Халықаралық ғылыми-техникалық орталықтың қолдауында орындалды (Грант № К-2204). «Литий ККЖ реакторлық сынақтары» жобасы.

Аргон мен оттегінің жоғары энергетикалық иондарымен YSZ қасиеттерін модификациялау

Авторы: Хромушин И.В., Аксенова Т.И., Тусеев Т.Т., Ермолаев Ю.В.

Ключевые слова: облучение, ионы аргона и кислорода, YSZ

PDF жүктеу
Әртүрлі құрамды YSZ құрылымына және өткізгіштік қасиеттеріне оттегі мен аргонның жоғары энергетикалық иондарымен сәулелендірудің ықпалы зерделенді. YSZ иондармен сәулелендіру күрделі оксидтің бетке жақын аймақтары құрылымының сәл бұзылуына әкеліп соқтыратыны көрсетілді, бірақ кристалдық тор түріне өзгермейді. Соңғысы, ақаулардың да, және сол сияқты енгізілген иондардың, негізінен, YSZ бетінен жеткілікті үлкен тереңдікте орналасқанымен байланысты болуы мүмкін. Сонымен қатар 10 және 15 мол. % болатын Y2O3 концентрациялы YSZ бетке жақын қабаттарының жоғары радиациялық беріктілігі, сәулелендіру кезінде пайда болған ақаулар үшін рекомбинацияның тиімді орталықтары ретінде әрекет ететін, бастапқы сәулелендірілмеген материалдардағы оттекті бос орындардың жоғары концентрациясына байланысты. Құрамы ZrO2 + 3 мол. % үлгілерінде бос орындардың Y2O3 концентрациясы төмен, және де рекомбинациямен қатар сәулелендіру процесінде YSZ-ден оттегінің шығатыны байқалады. Бұл оттегі концентрациясының төмендеуіне және күрделі оксид бетіндегі цирконий концентрациясының жоғарылауына алып келеді. Зерттелетін материалдардың оттегіиондық өткізгіштігінің активтену энергияларының мәндері анықталды. Бірнеше жағдайларда YSZ ауыр иондармен сәулелендіру осы материалдардың оттегі-иондық.

Төмен энергиялы иондардың әсері нәтижесінде Cu пленкаларының құрылымдық қасиеттерінің өзгеруі

Авторы: Козловский А.Л., Калиекперов М.Е., Шлимас Д.И., Козловский А.Л., Кадыржанов К.К., Калиекперов М.Е., Шлимас Д.И.

Ключевые слова: облучение, Cu пленки, кристалличность

PDF жүктеу
Жұмыста Cu пленкаларының құрылымдық қасиеттеріне энергиясы 30 кэВ (зарядқа 15 кэВ) төмен энергиялы Не+2 иондарымен сәулелендіру әсерін зерттеу нәтижелері келтірілген. Бастапқы үлгілерді Не+2 иондары арқылы 1·1016 ион/см2 дозасымен сәулелендіру нәтижесінде, Cu пленкалары бетінің морфологиясының өзгеруі байқалып, алты қырлы пішінді наноөлшемді қосылыстардың пайда болуы байқалады. Сәулелендіру дозасын 1·1017 ион/см2 дейін және одан жоғары көтеру үлгі бетінде жарықтар мен аморфты оксидті қосылыстардың пайда болуына әкеледі. Сәулелендіру дозасын жоғарылату кристалдық дәрежесінің төмендеуіне және негізгі кристаллографиялық сипаттамалардың өзгеруіне әкелетіні анықталды.

Гелий иондарымен сәулелендірілген және әртүрлі температураларда деформацияланған ЭП-450 болаттың микроқұрылымының және механикалық қасиеттерінің өзгеруі

Авторы: Максимкин Олег Прокофьевич, Цай Кира Викторовна, Рофман О.В.

Ключевые слова: облучение, сталь ЭП-450, изохронный циклотрон У-150М, снижение деформационного упрочнения, одноосное растяжение

PDF жүктеу
Көлемі бойынша бірқалыпты гелий ендірілген ЭП-450 болат үлгілерінің механикалық қасиеттері мен микроқұрылымының өзгеруіне зерттеулер орындалды. 100 °С және 400 °С температураларда, сәйкесінше 240 және 44 аppm концентрацияларға дейін У-150М изохрондық циклотронында He+2 (Е=40 МэВ) иондарымен сәулелендіру жүзеге асырылды. Бірөсті созу сұлбасы бойынша деформациялау 25, 400 және 800 °С температураларда өткізілді. 100 °С температурада сәулелендірілмеген және сәулелендірілген ЭП-450 болаттың механикалық сипаттамалары сынақ температурасының 400 °С дейін көтерілуіне әлсіз сезімтал болатыны көрсетілді. 400 °С сәулелендірілген болат деформациялық беріктелудің төмендейтінін көрсетеді. 20 және 400 °С деформация температураларында гелийлі үлгілердің пластикалылығы төмендейді және гелий концентрациясынан айтарлықтай тәуелсіз болады. Сәулелендірілмеген материалмен салыстырғанда жоғары температуралы деформацияда сәулелендірілген материал пластикалық болатыны көрсетілді, бұл осы концентрацияларда гелий ендірілген ЭП-450 болатта ЖТГО эффектінің болмайтындығын куәландырады.